Menu Zavřeno

Trestní zákoník

Obecný trestní zákoník Los Santos

HLAVA I

§ 1
Krádež dopravního prostředku

 • Kdo odcizí jakýmkoliv způsobem dopravní prostředek, bude potrestán odnětím svobody dle provedení/užití násilí a závažnosti od 2 do 5 let. K odnětí svobody se uděluje viníkovi peněžitá sankce ve výši 50 000 $. Viník dále uhrazuje veškeré náklady za vzniklé škody způsobené tímto činem.

§ 2
Obecné krádeže

 • Kdo odcizí jakýmkoliv způsobem hmotný majetek, může být potrestán odnětím svobody až na 5 let. Nejnižší trest může být udělený ve formě veřejně prospěšných pracích a peněžitou sankcí od 10 000 do 50 000 $ včetně uhrazených nákladů způsobených vzniklou škodou. Délka výměry trestu se stanovuje dle závažnosti způsobeného činu, případně formou užitého násilí a závažnosti činu.

§ 3
Ozbrojená loupež

 • Kdo učiní jakoukoli ozbrojenou loupež, bude potrestán odnětím svobody dle provedení a závažnosti tohoto činu od 3 do 6 let. K odnětí svobody se uděluje viníkovi peněžitá sankce ve výši 50 000 $. Viník dále uhrazuje veškeré náklady za vzniklé škody způsobené tímto činem.

§ 4
Držení legální drogy v nelegálním množství

 • Kdo bude držet u sebe větší množství legální drogy než je povoleno, může být potrestán veřejně prospěšnými pracemi a peněžitou sankcí od 5 000 $ do 15 000 $ dle drženého množství drogy. Povolené množství držení legálních drog je stanoveno dle Kalifornského zákoníku.

§ 5
Držení nelegální drogy

 • Kdo bude držet u sebe nelegální drogu, bude potrestán odnětím svobody od 1 do 5 let dle drženého množství a způsobu držení drogy. K odnětí svobody se viníkovi uděluje peněžitá sankce ve výši od 15 000 $ do 40 000 $.

§ 6
Distribuce drog

 • Kdo bude jakýmkoliv způsobem prodávat/přeprodávat/nabízet/dávat drogy další osobě, bude potrestán odnětím svobody od 1 do 5 let dle způsobu provedení a dalších ovlivňujících faktorů. K odnětí svobody se viníkovi uděluje peněžitá sankce ve výši od 30 000 $ do 80 000 $.

§ 7
Výroba drog

 • Kdo bude jakýmkoliv způsobem provádět výrobu drog, bude potrestán odnětím svobody od 4 do 10 let. K odnětí svobody se viníkovi uděluje peněžitá sankce ve výši od 80 000 $ do 120 000 $.

§ 8
Držení neregistrované zbraně

 • Kdo bude držet u sebe nebo ve svém vlastnictví jakýmkoliv způsobem neregistrovanou zbraň, může být potrestán veřejně prospěšnými pracemi. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce od 20 000 $ do 40 000 $.

§ 9
Držení nelegální zbraně

 • Kdo bude držet u sebe nebo ve svém vlastnictví jakýmkoliv způsobem nelegální zbraň, bude potrestán odnětím svobody od 2 do 5 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši 50 000 $.

§ 10
Distribuce/prodej nelegálních zbraní

 • Kdo bude jakýmkoliv způsobem prodávat/přeprodávat/nabízet/dávat nelegální zbraně další osobě, bude potrestán odnětím svobody od 5 do 20 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce od 100 000 $ do 250 000 $.  Výše trestu se určuje dle množství, způsobu distribuce a dalších ovlivňujících faktorů výši trestu.

§ 11
Vydírání

 • Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí, pohrůžkou jiné těžké újmy nebo jiným způsobem nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody od 2 do 8 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce od 40 000 $ do 100 000 $.

§ 12
Držení civilisty jako rukojmí

 • Kdo se zmocní rukojmí civilisty a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody od 5 do 8 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce od 40 000 $ do 100 000 $. Osoba dále hradí případně veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu oběti a rekonvalescenci/zotavení.

§ 13
Držení státního činitele jako rukojmí

 • Kdo se zmocní rukojmí jako státního činitele a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody od 8 do 12 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce od 80 000 $ do 130 000 $. Osoba dále hradí případně veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu oběti a rekonvalescenci/zotavení.

§ 14
Pokus o vraždu civilisty

 • Kdo se pokusí jakýmkoliv způsobem usmrtit civilistu, bude potrestán odnětím svobody od 10 do 15 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce 150 000 $. Osoba dále hradí případně veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu oběti a rekonvalescenci/zotavení.

§ 15
Pokus o vraždu státního činitele

 • Kdo se pokusí jakýmkoliv způsobem usmrtit státního činitele, bude potrestán odnětím svobody od 10 do 20 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce 200 000 $. Osoba dále hradí případně veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu oběti a rekonvalescenci/zotavení.

§ 16
Vražda

 • Kdo jiného usmrtí, bude potrestán dle mnoha ovlivňujících faktorů od 20 do 30 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši 300 000 $. Osoba dále hradí případně veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu blízkým pozůstalým oběti a rekonvalescenci/zotavení + finanční zajištění dle stanovení soudu.

§ 17
Vícenásobná vražda

 • Kdo usmrtí dvě a více osob, bude potrestán výjimečným trestem. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši 500 000 $. Osoba dále hradí případně veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu blízkým pozůstalým obětí a rekonvalescenci/zotavení + finanční zajištění dle stanovení soudu.

§ 18
Řízení bez oprávnění/licence

 • Kdo bude řídit jakýkoliv dopravní prostředek bez oprávnění nebo příslušné licence, může být potrestán veřejně prospěšnými pracemi. Při zákazu řízení se trest může stupňovat až k odnětí svobody. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce 20 000 $.

§ 19
Únik od dopravní nehody

 • Kdo způsobí dopravní nehodu a unikne z místa činu, bude potrestán veřejně prospěšnými pracemi. Viníkovi může být udělen zákaz řízení. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši 25 000 $.

§ 20
Neposkytnutí pomoci občanu v nouzi

 • Kdo bude poblíž místa občana v nouzi a neposkytne mu pomoc/nepřivolá záchranu, bude potrestán veřejně prospěšnými pracemi. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši15 000 $.

§ 21
Řízení dopravního prostředku pod vlivem omamných/psychotropních látek/alkoholu 

 • Kdo bude řídit jakýkoliv dopravní prostředek pod vlivem omamných/psychotropních látek/alkoholu bude potrestán veřejně prospěšnými pracemi. Viníkovi bude dále udělen zákaz řízení. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši 25 000 $.

§ 22
Unikání státním orgánům

 • Kdo bude unikat orgánům státní moci jakýmkoliv způsobem, bude potrestán nejméně veřejně prospěšnými pracemi. Dle dalších ovlivňujících faktorů může být viník potrestán i odnětím svobody do 3 let. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši 25 000 $.

§ 23
Neposkytnutí přednosti v jízdě

 • Kdo neposkytne přednost v jízdě vozidlům signalizujícím majákem/stroboskopem modré nebo červené barvy, může být potrestán veřejně prospěšnými pracemi. Dále může být udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši  do 25 000 $.

§ 24
Úmyslné poničení soukromého majetku

 • Kdo úmyslně poničí soukromý majetek jakýmkoliv způsobem, může být potrestán veřejně prospěšnými pracemi. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši od 10 000 $ do 30 000 $.

§ 25
Úmyslné poničení státního majetku

 • Kdo úmyslně poničí státní majetek jakýmkoliv způsobem, může být potrestán veřejně prospěšnými pracemi. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši od 10 000 $ do 30 000 $.

§ 26
Výtržnictví

 • Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí nebo jinou formou, může být potrestán od veřejně prospěšných prací až po odnětí svobody na 2 léta. Dále je udělena dotyčné osobě peněžitá sankce ve výši od 30 000 $ do 50 000 $.

§ 27
Křivá výpověď

 • (1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 • (2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí vlády
  a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise vlády, nebo
  b) takovou okolnost zamlčí,

          bude potrestán odnětím svobody až na 10 let, případně zákazem činnosti. Dále je udělena viníkovi peněžitá sankce ve výši od 50 000 $ do 100 000 $.

§ 28
Ublížení na zdraví (napadení)

 1. Úmyslné jednání proti jiné osobě za účelem způsobit újmu na zdraví. Je trestný čin, který se trestá odnětím svobody až na 1 rok a peněžitou sankcí až 60 000$. Dále je viník povinen uhradit veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu oběti a rekonvalescenci.
 2. Úmyslné jednání proti jiné osobě za účelem způsobit újmu na zdraví, s pomocí zbraně. Pojem zbraň je definován jako vše čím je možné zaútočit na tělo, včetně střelných zbraní. Je trestný čin, který se trestá odnětím svobody až na 4 roky. Délka výměry trestu se stanovuje dle závažnosti způsobeného činu, případně formou užitého násilí a závažností činu. Dále je viník povinen uhradit veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu oběti a rekonvalescenci. Dále je udělena viníkovi peněžitá sankce až 100 000 $.
 3. Těžké ublížení na zdraví za účelem způsobit újmu na zdraví . Je trestný čin, který se trestá odnětím svobody až na 3 roky a peněžitou sankcí až 90 000$, v případě trvalých následků 150 000$. Délka výměry trestu se stanovuje dle závažnosti způsobeného činu, případně formou užitého násilí a závažnosti činu. Dále je viník povinen uhradit veškeré náklady za způsobenou zdravotní či psychickou újmu oběti a rekonvalescenci.